پرداخت ان لاین

راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از طریق ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب

پس از پر کردن فرم سفارش در سایت و صدور صورتحساب (فاکتور) شما میتوانید سفارش خود را به صورت کاملا آنلاین پرداخت کنید و سرویس مورد نظر خود را بصورت آنی دریافت نمایید

برای پرداخت اینترنتی شما نیاز به ﻛﺎرت بانکی صادر شده توسط یکی از بانکهای عضو شتاب دارید. ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺷﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑ ﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ دارﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت 16رﻗﻤﻲ، داراي ﺷﻤﺎره رﻣﺰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺪ CVV2 و ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ

در هنگام پرداخت شما نیاز به اطلاعات زیر دارید

1- ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت (ﻛ ﻴﻪ ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ)

2- رﻣﺰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻛﺎرت (رﻣﺰ دوم)

ﺷﻤﺎره رﻣﺰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎ ﺷﻤﺎره رﻣﺰي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداز ATM وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ رﻣﺰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرت ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداز (ATM) ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎرت، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

3- ﻛﺪ ﺳﻪ رﻗﻤﻲ CVV2

CVV2 کد سه یا چهار رقمی میباشد که در اکثر کارتها در پشت کارت به صورت چاپی نوشته شده است. در برخی از کارتها ممکن بر روی کارت حک شده باشد

4- ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎ

  • Email, SSL
  • 3 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟