مقالات

  ۱۵ نکته کامپیوتری که اگر ندانید باعث خنده دیگران می‌شوید!

1- اول آدرس ایمیل www نمی گذارند: اول آدرس ایمیل هرگز www نمی گذارند. 2- اینترنت اون علامت e آبی...