مقالات

 ورود به سی پنل

برای ورود به Cpanel به انتهای آدرس سایت خود 2082: را اضافه کنید. به طور مثال:...