سرویس بک آپ

5 گیگ

پرداخت سالانه دارای 2 ماه تخفیف است

10 گیگ

پرداخت سالانه دارای 2 ماه تخفیف است

20 گیگ

پرداخت سالانه دارای 2 ماه تخفیف است

30 گیگ

پرداخت سالانه دارای 2 ماه تخفیف است