سامانه ارسال پیام کوتاه

سامانه پیامکی کاربری

در این سامانه تمام امکانات ارسال پیام کوتاه را دارید به عنوان مثال ارسال بر اساس کد پستی ، رنج شماره ، مشاغل مختلف و ...
اما خودتان نمی توانید به بقیه کاربران پنل ارائه دهید.

  • http://panel.rayantec.com دمو پنل
  • demo کاربری و رمز
سامانه پیامکی نمایندگی

در این سامانه تمام امکانات ارسال پیام کوتاه را دارید به عنوان مثال ارسال بر اساس کد پستی ، رنج شماره ، مشاغل مختلف و ...
در این پنل میتوانید خودتان نیز اقدام به ارائه پنل به صورت رایگان فرمایید.

  • http://panel.rayantec.com دمو پنل
  • demo کاربری و رمز